Transitiedirecteur Hogeschool Rotterdam Business School

Gouden Gasten | Executive Search zoekt in opdracht van Hogeschool Rotterdam naar een Transitiedirecteur voor de Hogeschool Rotterdam Business School. Als Transitiedirecteur geef je samen met de Algemeen Directeur leiding aan de transitie waar de Business School voor staat.

De organisatie

Per 1 september worden de Instituten voor Bedrijfskunde, Commerciële Economie en Financieel Management opgeheven en samengevoegd tot Hogeschool Rotterdam Business School. Binnen de Business School studeren 9.000 studenten aan economische en bedrijfskundige opleidingen.

De Business School profileert zich met vier inhoudelijke accenten in haar activiteiten: internationalisering, duurzaamheid, ondernemerschap en technologie, innovatie & digitalisering. Het zijn bij uitstek déze accenten die de Business School verbinden aan de regio Rotterdam. De Business School is een gemeenschap van professionals die samen met onze studenten een dynamische kennisinstelling vormt voor het economisch werkveld. De Business School biedt onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is in de dynamische context van de praktijk. De Business School ontwikkelt nieuwe kennis voor haar eigen programma’s en voor het werkveld via hoogwaardig praktijkgericht onderzoek.

De Business School gaat werken in een netwerkstructuur, waarbij teams steeds wisselende coalities en samenwerkingsverbanden aangaan, om zo toekomstgericht onderwijs vorm te geven. De aansturing wordt minder hiërarchisch en is ingebed in een samenspel waarbij een nieuwe verhouding ontstaat tussen eigenaarschap en rekenschap. De teams gaan onderling op een andere manier samenwerken en krijgen meer ruimte voor autonomie. De Business School bestaat uit diverse onderwijsteams, een onderwijsteam minoren en een (gezamenlijke en zoveel mogelijk gedecentraliseerde) supportstructuur. De deeltijdopleidingen zijn ondergebracht in de Career Academy.

Functie

De directie van de Business School, bestaande uit een algemeen directeur bijgestaan door een transitiedirecteur, stuurt de nieuwe organisatie aan. Het CvB en de directie trekken samen op in zowel het veranderproces als in het aansturen van de organisatie en het beleid. De medezeggenschap is geregeld in een Instituutsmedezeggenschapsraad. Het beleid van de Business School en de uitvoering daarvan wordt in nauwe samenwerking tussen directie en onderwijsmanagers bepaald.

In de komende 4 jaar geeft de transitiedirecteur samen met de algemeen directeur vorm aan de transitie, waarbij de netwerkstructuur vorm moet krijgen, er meer verbinding tussen opleidingen, onderwijs(teams), onderzoek en ondersteuning ontstaat, er gedeeld eigenaarschap ontstaat en de verantwoordelijkheden lager in het instituut liggen. Kernbegrippen voor de Business School hierbij zijn: impact, vertrouwen, ruimte en durf. De transitiedirecteur is lid van het directieteam van de Business School en gaat de transitie vanuit die rol verder vormgeven.

De transitiedirecteur is verantwoordelijk voor het gehele transitieproces en stuurt op het vormgeven van een lerende organisatie. Het transitieproces kent de volgende ontwikkelopgaven:

 1. Onderwijsteams in hun kracht;
 2. Onderwijsmanagers klaar voor de nieuwe rol;
 3. Servicegerichte ondersteuning;
 4. Een besturingsmodel dat werkt.

Hoewel de transitiedirecteur in hiërarchische zin onder de algemeen directeur valt, heeft de transitiedirecteur een eigenstandige verantwoordelijkheid en rapportageplicht naar het College van Bestuur. 

Taken

Management

 • is lid van de directie van de Business School en medeverantwoordelijk voor de Business School onder leiding van de algemeen directeur
 • is (eind)verantwoordelijk voor het transitieproces, gericht op ontwikkeling leiderschap, ontwikkeling professionele ondersteuning, ontwikkeling teams en professionele identiteit
 • treedt op als boegbeeld van de transitie van de Business School en draagt daarbij de visie van de Business School en de Hogeschool Rotterdam uit
 • haalt weerstanden met betrekking tot de transitie weg en verwerft draagvlak voor de transitie
 • draagt zorg voor de in- en externe communicatie met betrekking tot het transitieproces
 • draagt zorg voor de financiële verantwoording van de transitie naar de algemeen directeur
 • geeft mede de strategische koers en het profiel van de Business School vorm en verbindt deze aan de koers van de Hogeschool Rotterdam

Leidinggeven aan transitie

 • draagt in samenwerking met (onderwijs)management zorg voor de vertaling van de strategische koers en het profiel van de Business School naar de transitiestrategie en een meerjaren transitieplan voor onderwijs en ondersteuning
 • geeft met behulp van een meerjaren transitieplan vorm aan een veranderkundige aanpak
 • geeft leiding aan de uitvoering van deze veranderaanpak gericht op het realiseren van de vier ontwikkelopgaven:
  • richt samen met de algemeen directeur en het CvB een steunstructuur in om uitvoering te geven aan het meerjaren transitieplan
  • coördineert de ontwikkeling van de transitie naar een faciliterende en coachende leiderschapstijl
  • faciliteert (onderwijs)management bij het vormgeven van transitieplannen en coacht hen hierbij
  • draagt – in samenwerking met management – zorg voor de inrichting van de supportstructuur, waarbij de wensen en behoeften van het onderwijs centraal staan
  • draagt – samen met (onderwijs)management en (ondersteunings)teams – zorg voor de samenwerking en synergie tussen onderwijs en ondersteuning
  • coördineert de ontwikkeling van de transitie t.a.v. (onderwijs)teams
  • coacht (onderwijs)management en (onderwijs)teams in het aanbrengen van samenhang en synergie tussen onderwijs, onderzoek, minoren en ondersteuning

In- en externe vertegenwoordiging

 • initieert, ontwikkelt en onderhoudt op strategisch niveau een relevant netwerk voor de Business School ten behoeve van de transitie
 • onderhoudt een netwerk met de centrale diensten en maakt strategische samenwerkingsafspraken

Profiel

 • je beschikt over een afgeronde academische opleiding;
 • je hebt aantoonbare ervaring met het succesvol (bege)leiden van (cultuur)verandertrajecten in een complexe organisatie, bij voorkeur binnen het (hoger beroeps) onderwijs;
 • je beschikt over authentiek en veranderkundig leiderschap;
 • je hebt een veranderkundige visie en weet te inspireren, te motiveren en te faciliteren;
 • je bent een faciliterend en coachend leider;
 • je toont ondernemerschap;
 • je toont sensitiviteit, omgevingsbewustzijn, flexibiliteit en nieuwsgierigheid,.

Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van maximaal 4 jaar (D4 Cao- hbo). Het salaris bedraagt minimaal €5.510,03 en maximaal €7.114,12 (schaal 15) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten o.a. uitstekende scholingsmogelijkheden, een goede vakantieregeling en een aantrekkelijke pensioenregeling. Het gaat om een tijdelijke functie voor de duur van 4 jaar.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door Gouden Gasten | Executive Search & Interim. Wij voeren kennismakingsgesprekken met potentieel geschikte kandidaten op 17 en 18 juli. De tweede ronde gesprekken staan gepland op 23 en 24 juli.

Een selectie van de meest geschikte kandidaten wordt vervolgens aan de opdrachtgever gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectiecommissie van Hogeschool Rotterdam. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in week 34 en 35.

Voor nadere inhoudelijke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen Albert Goldsteen | Gouden Gasten | albert@goudengasten.com | 06 – 81804220.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.

Sluitingsdatum: 15 juli 2019.

Interesse in deze vacature?
Solliciteer door middel van onderstaande formulier.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.